MEET OUR TEAM

Aashish Barve

Yogesh Limani

Sr. Project Manager

Sunila Barve

Finance Manager

Urvi Bhagat

HR Manager

Abhishek Sharma

 

Hiral Raval

 

Shyamal Jaiswar

 

Karan Shetty

 

Khush Patel

 

Swati Kadam

 

Sneha Vartak

 

Priyanka Morye

 

Meghana Misal

 

Pallavi Sahare

 

Shraddha Kulkarni

 

Mohini Gupta

 

Raju Thota

 

Sachin Patil

 

Shahid Pawaskar

 

Omkar Warke

 

Prasad Shinde